Zasady pracy w psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem realizowanym w stałych warunkach, których zdefiniowanie następuje na wstępnych konsultacjach. Ramy psychoterapii, nazywane settingiem, dają bezpieczne, stabilne otoczenie, ale również same w sobie stanowią czynnik terapeutyczny. Profesjonalny psychoterapeuta dba o ustalenie tych ram, a odstępstwa od nich poddaje omówieniu, pomagając odkryć jakie znaczenie mogą one nieść dla Pacjenta.

Proces psychoterapii zakłada, że jest potrzebny czas na poznanie wzorców trudnych zachowań (np. wycofanie z relacji), źródeł przeżywanych emocji (np. lęku, smutku, agresji), doświadczanych objawów (np. bezsenność, bóle). Dla każdej osoby ten czas może być inny, stąd nie istnieje z góry ustalona długość trwania terapii dla danych wskazań czy problemów. Poprzez  uświadomienie i przepracowanie źródeł trudności, powtarzających się wydarzeń, ograniczeń, możliwa jest trwała i satysfakcjonująca zmiana. Czas trwania psychoterapii jest zależny od powodu zgłoszenia i omawiany na konsultacjach poprzedzających psychoterapię. Psychoterapia rozpoczynana jest w przypadku zgody obu stron – psychoterapeuty i Pacjenta.
Praca, jaką proponuje psycholog czy psychoterapeuta odbywa się wg określonych zasad, jednakowych dla wszystkich Pacjentów i omawianych zawsze na początku psychoterapii. Ważne zasady psychoterapii psychodynamicznej to:

  • Termin sesji i czas trwania.

Sesje odbywają się w stałym terminie. Psychoterapia realizowana jest poprzez regularne spotkania raz lub dwa razy w tygodniu. W ustalonym terminie psychoterapeuta jest obecny w Gabinecie i jest to czas zarezerwowany tylko na pracę z umówionym Pacjentem. Sesje trwają 45 minut. W przypadku spóźnień spotkania nie są przedłużane. Pacjent decyduje czy jest obecny w Gabinecie pełne 45 minut. Nieobecności, jeśli nie ustalono inaczej na początku psychoterapii, nie są „odrabiane”.

  • Zasady płatności za psychoterapię.

Na konsultacjach, przed rozpoczęciem psychoterapii omawiana jest wysokość opłat za pojedyncze sesje. Z uwagi na fakt, że psychoterapeuta gwarantuje stały termin sesji, odwołanie sesji na mniej niż 48 godzin przed umówionym spotkaniem nie zwalnia z płacenia za nią. Płatności w Gabinecie realizowane są gotówką, chyba, że ustalono inaczej na początku psychoterapii.

  • Przerwy w psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem wymagającym stałego, regularnego kontaktu. W związku z założeniami leżącymi u podstaw pracy psychoterapeutycznej wszelkie przerwy (np. urlopy) są omawiane.

  • Kończenie psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem,  w którym budowana jest specyficzna relacja między Pacjentem a psychoterapeutą. Kończenie psychoterapii jest ważnym etapem i dlatego ważne jest, by nawet w przypadku niespodziewanych zmian życiowych (wyjazdów, przeprowadzek) odbyły się 2-3 spotkania podsumowujące i domykające proces.

Psychoterapeuta Kraków, Tarnów – Pracownia Psychoterapii i Coachingu Anna Bathory